Please wait
Đào Văn Chưởng
Đào Văn Chưởng
21
12/02/2003
Age
170 cm
Height
Vietnam
N/A, Vietnam
Country
55 kg
Weight
PVF-CAND
Trophies
Vietnam: V.League 2
2nd Place: 1
2023
Menu
Sign In
Sign Up
English
Bahasa Indonesia
ภาษาไทย
Tiếng Việt